Anette Friedrich Johannessen og Malin Nyheim Overholth

Performance: 29.10 og 5.11 kl. 14.00

Utstillingen “Indikasjoner” tar utgangspunkt i tema som uuttalt historie og mønstrene som er med å påvirke oss. De bergensbaserte kunstnerne Anette Friedrich Johannessen og Malin Nyheim Overholth utforsker temaet på hvert sitt vis; gjennom performancer jobber Anette med ritualene og systemene i hverdagslige situasjoner og gjøremål, mens Malin gjennom analoge grafiske prosesser, utforsker strukturer i naturmaterialer og de lokale fortellingene de kan knyttes til.

Arbeidene i utstillingen utforsker stedene vi lever og bor på, arbeidet vi utfører, vanene vi har tillagt oss, stiene vi har tråkket opp for oss selv og sammen med andre.

Vi vil takke BEK, Bergen senter for Elektronisk Kunst

Anette Friedrich Johannessen er født i Kristiansand og utdannet ved Camberwell College of Arts, BA (London). Hun arbeider i Bergen, hvor hun er styremedlem av Performance Art Bergen (PAB) og med-organiserer PAB Open Sessions, performancemøter i det offentlige rom. Anette har deltatt i utstillinger og performancefestivaler i inn- og utland. Hun arbeider mest med performance og video, hvor hun utforsker betydningen av enkle og hverdagslige ritualer som hjelper oss til å skape og støtte vår egen identitet. Inspirasjon til performancene hentes fra de forskjellige systemene vi oppretter for å få orden på alt, og hvordan vi handler for å realisere våre mål.

Malin Nyheim Overholth har en Master i kunst fra Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UIB (2017). Hun bor og arbeider i Bergen, er medlem i atelierfellesskapet ISOTOP og komiteen for Galleri Kronborg. Malin arbeider i hovedsak med trykk og artist books. Hun tar ofte utgangspunkt i objekter hun har funnet eller egne registreringer hun har gjort i landskapet som f.eks., steiner fra Lofoten, eldre tekstiler eller fotografier. Det fotografiske er et viktig verktøy som hun benytter i ulike grafiske metoder for bearbeidelser og transformasjon av objekter og materialer. Gjennom denne grafiske bearbeidelsen og forvandlingen av funnet eller innsamlet materiale utforsker hun spor, tid og forandring.

The exhibition “Indications” discusses themes relating to unspoken history and patterns that affect us in life. Anette Friedrich Johannessen and Malin Nyheim Overholth, both living and working in Bergen, explores the theme in their own and different ways; through performance, Anette works with the rituals and systems in everyday situations and tasks, while Malin works with printmaking and investigates physical expressions of memories, structures of natural materials and local stories that can be connected to them.

Anette will have two performances during the exhibition period, on the 29th of October and at the 5th of November, at 2 pm.

With thanks to BEK, Bergen center for Electronic Art.

Anette Friedrich Johannessen is born in Kristiansand and educated at Camberwell College of Arts, BA (London). She works in Bergen, where she is a board member of Performance Art Bergen (PAB) and organizes PAB Open Sessions, performance meetings in the public space. She has participated in exhibitions and performance festivals nationally and internationally. She works with performance and video, exploring the importance of simple and everyday rituals that help us create and support our own identity. Inspiration for the performance is obtained from the different systems we create to get everything organized and into order, and how we act to realize our goals.

Malin Nyheim Overholth graduated from the Faculty of Art, Music and Design at the University of Bergen in 2017. She lives and works in Bergen, is a member of the studio collective ISOTOP and the committee of Gallery Kronborg. Malin works mainly with prints and artist books, investigating how we relate to places and objects through history and memory. The starting point of her work is often objects that are gathered or own registrations made in the landscape, such as stones from Lofoten, older textiles or photographs. The photographic expression is an important tool for her various graphical methods used in the processing and transformation of the objects and materials. Through this graphic processing and the transformation of found or collected material, she explores images, trace, time and change.